Tabela e jurisprudencës

 

1. JURIDIKSIONI & PRANUESHMËRIA

 

1.1. Çështjet e përgjithshme

1.1.1. Fushëveprimi i autoritetit shqyrtues të Panelit

B.Y. kundër EULEX-it, 2014-06, 27 maj 2014, par. 13
Susaj kundër EULEX-it, 2013-16, 30 gusht 2013 në paragrafët 9-10
Zahiti kundër EULEX-it, 2014-14, 7 qershor 2013 në paragrafët 33-40
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafin 33
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 55
Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 16-17
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36-37
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 20-21
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafin 12
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 52-64

1.1.2. Koncepti llogaridhënës

Rajovic kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 13
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafin 10
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafin 9
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin  21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 18
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24,23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22,23 nëntor 2011, në paragrafin 12
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 19
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 13
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 48             
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 31
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 10
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 53

1.1.3. Vendim rreth pranueshmërisë pa paragjykuar meritat

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri te 2014-17, 30 shtator 2015, konkluzion
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 1 korrik 2014, në par. 52
Zahiti kundër EULEX-it, 2014-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 43
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafin 62
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafët 56-57
W kundër EULEX-it (vendim i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012 pas paragrafit 30

 

1.2. Kufizimet e juridiksionit

1.2.1. Juridiksioni ratione temporis (pas 9 dhjetorit 2008 – datë kur EULEX-i është bërë operacional)

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 48-52
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 49-52
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 77-81
Berisha kundër EULEX-it, 2015-08, 1 mars 2016, në par. 14
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 71-77

1.2.2. Juridiksioni ratione personae – nuk ka kompetenca për shqyrtim ndaj UNMIK-ut

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011 paragrafët 78-82

1.2.3. Nuk ka juridiksion ndaj procedurave që zhvillohen jashtë Kosovës

Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011 , në paragrafin 53

1.2.4. Kontrolli ligjor ndaj sjelljes së kontestuar jo domosdoshmërisht është pengesë për juridiksionin e Panelit

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 61 (me implikim)

1.2.5. Kompetenca ndaj çështjeve “diskrecionale” (të prokurorit)

Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 234 nëntor 2011, në paragrafin 24

1.2.6. Nuk ka të bëjë me EULEX-in

Shkololli kundër EULEX-it, 2015-03, 29 shkurt 2016, në par. 9
Shabani kundër EULEX-it, 2014-30, 21 prill 2015, në par. 17
Musa kundër EULEX-it, 2014-29, 2 shkurt 2015, në par.10
Begolli kundër EULEX-it, 2014-27, 2 shkurt 2015, në par. 11
Fazliu kundër EULEX-it, 2014-28, 10 nëntor 2014, në par. 10
Kadribasic kundër EULEX-it, 2014-09, 10 nëntor 2014, në par. 11
Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 12
A.Z. kundër EULEX-it, 2014-03, 27 maj 2014, në par. 14
Vuković kundër EULEX-it, 2013-18, 7 prill 2014, në par.11
Fejza kundër EULEX-it, 2014-20, 26 gusht 2014 në par. 9.
C.X. kundër EULEX-it, 2014-08, 26 gusht 2014 në par. 13.
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 18
Rajović kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 17
Gashi kundër EULEX-it, 2013-20, 26 nëntor 2013, në paragrafin 9
U. kundër EULEX-it, 2013-19, 27 nëntor 2013 në paragrafët 14-15
Susaj kundër EULEX-it, 2013-16, 30 gusht 2013 në paragrafët 9-10

 

1.3. Personeli i EULEX-it dhe rekrutimi

1.3.1. Nuk ka kompetencë ndaj ankesave prej personeli apo lidhur me EULEX-it

Mustafa Sadiku, 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 16
Beka kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par. 6
Një punëtor i EULEX-it kundër EULEX-it, 2010-13, 14 shtator 2010, në paragrafin 5

1.3.2. Ankesat rreth procedurave të rekrutimit të EULEX-it

Luizim Gashi kundër EULEX-it, 2010-14, 7 dhjetor 2010, në paragrafin 7
Pasuli kundër EULEX-it, 2010-12, 14 dhjetor 2010, në paragrafin 7
Proetel kundër EULEX-it, 2010-10, 14 dhjetor 2010, në paragrafin 6

 

1.4. Procedurat pranë Gjykatave në Kosovë

1.4.1.Procedurat gjyqësore pranë gjykatave në Kosovë – nuk është përfshirë EULEX-i

Z.A. kundër EULEX-it, 2014-36, 29 shkurt 2016, në par. 17
K.P. kundër EULEX-it, 2014-31, 21 prill 2015, në par. 13
J.Q. kundër EULEX-it, 2014-24, 21 prill 2015, në par. 10
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 18
Kadribasic kundër EULEX-it, 2014-09, 10 nëntor 2014, në par. 11
Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 12-13
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafin 35
Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 17
Mustafa kundër EULEX-it, 2011-03, 8 prill 2011, në paragrafin 22
Sefa kundër EULEX-it, 2010-15, 23 shkurt 2011, në paragrafin 12
Krstic kundër EULEX-it, 2010-08, 23 shkurt 2011, paragrafët 16-17

1.4.2. Procedurat gjyqësore nga gjykata në Kosovë – përfshirja e EULEX-it/kontakti me EULEX-it

Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në par. 16
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 20
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në par. 23
Selmani kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par. 12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2014-19, 10 nëntor 2014, në par. 12
Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 14
Maxhuni kundër EULEX-it, 2013-24, 7 prill 2014, në par.12
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.11
Rahmani kundër EULEX-it, 2013-17, 4 shkurt 2014, në par. 17
Zeka kundër EULEX-it, 2013-15, 4 shkurt 2014, në par.13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 4 shkurt 2014, në par. 14
Krapi kundër EULEX-it, 2014-22, 26 gusht 2014, në par. 12.
V kundër EULEX-it, 2013-23, 27 maj 2014 në par. 10.
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014, në par. 17
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-15
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 25-27
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafin 31
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 21
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafët 9-10
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafin 12
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin  21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24,23 nëntor 2011, në paragrafin 20
Gashi v EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, në paragrafët 13-15
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 19
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 50
Shabani kundër EULEX-it, 2011-14, 14 shtator 2011, në paragrafin 18
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafët 32-34
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafët 11-13
"SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 11
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 46-47
Agovic kundër EULEX-it, 2010-16, 8 dhjetor 2010, në paragrafin 21
Ramadani kundër EULEX-it, 2010-09, 8 qershor 2011, paragrafin 28

1.4.3. Personeli / pjesëmarrja në një organ nuk e ndryshon karakterin e gjyqësorit të Kosovës

Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 20
J.Q. kundër EULEX-it, 2014-24, 21 prill 2015, në par. 10
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në par. 23
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 18
Selmani kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par.12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2014-19, 10 nëntor 2014, në par.12
Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 14
Maxhuni kundër EULEX-it, 2013-24, 7 prill 2014, në par.12
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.11
Rahmani kundër EULEX-it, 2013-17, 4 shkurt 2014, në par. 17
Zeka kundër EULEX-it, 2013-15, 4 shkurt 2014, në par.13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 4 shkurt 2014, në par. 14
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 17
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafin 9-10
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafin 12
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin 21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24, 23 nëntor 2011, në paragrafin 20
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, në paragrafin 13
Gecaj Kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 50
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 33
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 12
“SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 11

    1.4.4. Veprimet e gjykatësit/stafit të EULEX-it që nuk përbëjnë ushtrim të kompetencave ekzekutive

Z.A. kundër EULEX-it, 2014-36, 29 shkurt 2016, në par. 18
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 19
Fazliu kundër EULEX-it, 2014-28, 10 nëntor 2014, në par. 11
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 18

1.4.5. Procedurat pranë Panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut

Rajovic kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 7-11

 

1.5. Veprimet e EULEX-it

1.5.1. Autoriteti shqyrtues dhe lidhja e mjaftueshme materiale midis akteve dhe veprimeve të EULEX-it

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 84-85

1.5.2. Kompetenca e Panelit për të shqyrtuar veprimet /mosveprimet e prokurorëve të EULEX-it

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 42
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 38-40
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 54
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 71
W.D. kundër EULEX-it, 2015-03, 1 mars 2016, në par. 17-19
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 15-16
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 1 korrik 2014 në par. 45
B.Y. kundër EULEX-it, 2014-06, 27 maj 2014, par. 12
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, paragrafi 12
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 20-22
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 32-33
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 34-35
W kundër EULEX-it (vendim i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, në paragrafët 20-21
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 22
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 16
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 52-64

1.5.3. Kompetenca e Panelit për të shqyrtuar shkeljet e të drejtave të njeriut nga prokurorët nëse nuk adresohen nga autoritetet gjyqësore

Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në paragrafët 17-19
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-15
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 22-24

1.5.4.Kompetenca e Panelit për t’i vlerësuar vendimet gjyqësore në raste të veçanta

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 45
Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në par. 17
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 Prill 2015, në par. 24
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-16

1.5.5. Llogaridhënia – Përgjegjësia për mosveprim

I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafin 13
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 42-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 66
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 61-62
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafët 19-20
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011 paragrafët 91-94
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafët 74-75

1.5.6. Veprimet e stafit mjekësor nuk është pjesë e mandatit ekzekutiv

Mustafa-Sadiku kundër EULEX-it , 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 18

1.6. Mandati i EULEX-it

1.6.1. Kufizimi i mandatit të EULEX-it dhe kompetencat për të shqyrtuar

Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 21

1.6.2. Aspektet “Ekzekutive” të mandatit të EULEX-it si dhe kufijtë e kompetencave

Fejza kundër EULEX-it, 2014-20, 26 gusht 2014 në par. 10 (çështje të pensionit)
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 23 (kujdestaria ndaj fëmijëve)
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafët 43-53 (kujdesi mjekësor, ndotja, çështjet e banimit, mbrojtja e mjedisit)
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Asllani kundër EULEX-it, 2011-26, 23 nëntor 2011 (zbatimi i vendimeve të gjykatave të Kosovës nuk janë përfshirë), në paragrafin 33
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafin 12 (bastisja e shtëpisë si mandat ekzekutiv)
Shabani kundër EULEX-it, 2011-14, 14 shtator 2011, në paragrafët 16-18 (e drejta familjare)
Azemi kundër EULEX-it, 2011-17, 8 qershor 2011, në paragrafin 3 (punësimi nuk është përfshirë)
Mirkovic kundër EULEX-it, 2011-09, 8 qershor 2011, në paragrafët 14-15 (punësimi dhe disiplina e brendshme nuk është përfshirë)
Gecaj Kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 48

1.6.3. Mandati “ekzekutiv “ dhe gjykatësit e EULEX-it

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafin 34

1.6.4. Monitorimi, Mentorimi dhe Këshillimi (MMK)

Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013, në paragrafin 36
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafët 26-35

1.6.5. Mandati ekzekutiv dhe atributet

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 prill 2013, në paragrafët 33-40
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 57-60

 

1.7. Çështjet e tjera

1.7.1. Njohja e të drejtave të ankuesve nga EULEX-i

Maxhera kundër EULEX-it, 2012-04, 4 tetor 2012, në paragrafët 12-13

1.7.2. Nuk ka kompetencë ndaj çështjeve tatimore

Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 20

1.7.3. Nuk ka kompetencë për t’i shqyrtuar kontestet private

Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 13
Sogojeva kundër EULEX-it, 2012-18, 6 qershor 2012, në paragrafët 6-8
Gashi kundër EULEX-it, 2011-25, 20 mars 2012, në paragrafët 8-9
Rudi kundër EULEX-it, 2010-11, 14 shtator 2010, në paragrafin 6

1.7.4. PShDNj-ja nuk është gjykatë e apelit

Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 21
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafët 21

1.7.5. Kompetencë jo e drejtpërdrejtë e Panelit për shqyrtim

Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 37-38

1.7.6. Afati 6 mujor për parashtrimin e ankesës

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 44-48
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në paragrafët 91-100
Syla kundër EULEX-it, 2015-10, 1 mars 2016, në par. 16
Mikic kundër EULEX-it, 2014-38, 15 qershor 2015, në par. 8-9
K.P., 2014-31, 21 prill 2015, në par. 15
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.10
Krasniqi kundër EULEX-it, 2013-02, 30 gusht 2013, në paragrafët 9-10
Emërllahu kundër EULEX-it, 2012-15, 8 prill 2013, në paragrafin 9
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 42
Gashi kundër EULEX-it, 2012-13, 8 prill 2013, në paragrafin 10
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 25
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafin 25-33
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 39-42
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, paragrafët 16-17
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafët 17-18
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafët 13-14
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafët 16-18
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafët 19-20
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 51

1.7.7. Statusi i ‘viktimës’

Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 14
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafët 17-22
Emërllahu kundër EULEX-it, 2012-15, 8 prill 2013, në paragrafët 10-13
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 52-55
Ibishi kundër EULEX-it, 2012-07, 15 janar 2013, në paragrafët 6-8
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 43-47
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15

1.7.8. Actio popularis

Ibishi kundër EULEX-it, 2012-07, 15 janar 2013, në paragrafin 7

1.7.9. Detyrimet e vazhdueshme të EULEX-it (ndaj veprimeve të UNMIK-ut)

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 83-97, posaçërisht në paragrafin 88

1.7.10. EULEX-i dhe detyra për të mbrojtur të drejtat e njeriut

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 41-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 50

1.7.11. EULEX-i nuk është shtet – në krahasim aftësia për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut e kufizuar

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 43-45      
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në par. 54 
K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 53
A,B,C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në par. 50

1.7.12. Ankesa e parakohshme

Radunović kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në paragrafët 20-22
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në paragrafët 28-29

1.7.13. Ankesa e pabazuar

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafët 46-47
W.D. kundër EULEX-it, 2015-03, 1 mars 2016, në paragrafët 20-22
Berisha kundër EULEX-it, 2015-08, 1 mars 2016, në paragrafët 15-16
Shkololli kundër EULEX-it, 2015-03, 29 shkurt 2016, në par. 9
Zherka kundër EULEX-it, 2014-42, 15 qershor 2015, në par. 14

8.1. Policia e EULEX-it

1.8.1. Kompetencat ekzekutive të policisë

A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 45
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafët 33-38, 40
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafin 26
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 39

1.8.2. Planifikimi dhe zbatimi i operacioneve të policisë

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 48-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 46-51; 55-61, 64-65

1.8.3. EULEX-i si reagues i dytë

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafi 34
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 49

 

2. ÇËSHTJE PROCEDURALE

 

2.1.  Përbërja e Panelit

2.1.1. Mundësia për të marrë pjesë në mungesë të një anëtari

Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 2

2.1.2. Largimi apo përjashtimi i një anëtari të Panelit /Sekretariatit

X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 3
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin 1
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24, 23 nëntor 2011, në paragrafin 2
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 2
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 2
“SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 2

2.1.3. Mundësia që vendimi të merret ‘nga shumica’

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 23 nëntor 2011, pas paragrafit 77
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, pas paragrafit 88

 

2.2.  Informata, pyetje, parashtrime

2.2.1. Mjetet procedurale për të kërkuar informata

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 9

2.2.2. Kompetenca e Panelit për të informuar ankuesin rreth mundësisë për ri-parashtrim të ankesës

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 17

2.2.3. Kërkesë për parashtrimet e palëve

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 2 dhe 3
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 2 dhe 4

2.2.4. Mundësia e kërkimit të hapave procedural të marra nga autoritetet përkatëse

Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 3

2.2.5. Kërkesë për informim dhe gjendja e zbatimit të pjesërishëm të kërkesës

Mehmetaj kundër EULEX-it, 2010-03, 14 shtator 2011, në paragrafin 2

2.2.6. Kërkesë nga Paneli për të shqyrtuar dosjen e lëndës

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 4

2.2.7. Mundësia e kontaktimit të drejtpërdrejtë (përmes postës elektronike) me aplikantin

Lulzim Gashi kundër EULEX-it, 2010-14, 7 dhjetor 2010, në paragrafin 1

2.2.8. Njoftimi i shefit të Misionit dhe kërkesa për pikëpamje

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 1

 

2.3.  Çështjet e ankuesit

2.3.1. Çështjet e përfaqësimit të ankuesit

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 17

2.3.2. E drejta e ankuesit për t’u dëgjuar

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafët 2-3 dhe 18
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 2-4
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 4-5
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafët 1, 3-4

2.3.3.     Mos komunikimi i ankuesit me Panelin dhe për pasojë vjen deri te heqja e ankesës nga lista

Hajdari kundër EULEX-it,  2014-40, 15 qershor 2015, në par. 14
Hyseni kundër EULEX-it, 2014-21, 10 nëntor 2014, në par. 10-11
Qubreli kundër EULEX-it, 2014-01, 25 gusht 2014, në par. 9-10
Blagić kundër EULEX-it, 2012-23, 4 shkurt 2014 në par. 11
Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 19

2.3.4.     Mundësia e riparashtrimit të një ankese

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 20

 

2.4. Çështjet për hetim

2.4.1. Propozimi i masave të përkohshme për ShM-në (lidhur me hetimin)

W kundër EULEX-it (vendimi i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, pas paragrafit 30

2.4.2. Obligimi për të kryer hetimin

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 46-47, 57-65
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 38-39
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 88
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 Prill 2015, në par. 67
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 28
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 74-77

2.4.3. Detyra për t’i mbajtur viktimat të përfshirë/informuar

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 61-62
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 59

2.4.4. Konfidencailiteti i hetimeve dhe i mbrojtjes së të drejtave të viktimave

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11  nëntor 2015, në paragrafët 72-74

2.4.5. Mbrojtja e dëshmitarëve gjatë hetimeve penale

W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 34-35, 47-53
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012 në paragrafët 38-42

2.4.6. Llogaridhënia dhe mbikëqyrja publike - vendim i arsyetuar për ndërprerjen

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 67-69

2.4.7. Autoriteti i prokurorëve të EULEX-it sipas Ligjit mbi Kompetencat

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 53-63
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në paragrafët 84-90
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015, në paragrafët 60-64

2.4.8. Autoriteti i prokurorëve të EULEX-it në “rrethana të jashtëzakonshme” (neni  7 (a) i Ligjit të Kompetencave)

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 62
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 90
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 Prill 2015, në paragrafët 60-64

2.4.9.     Hetimet në rastet e personave të pagjetur/të vrarë në konflikt

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015

2.4.10.     Task Forca Hetimore Speciale (TFHS) – statusi karshi misionit të EULEX-it

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 66-71

 

 

2.5. Përcjellja e zbatimit të rekomandimeve

2.5.1. Kompetenca për të përcjellë zbatimin e rekomandimeve

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 29 shkurt 2016, në par. 7-10
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 8-13
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, në par. 15-21
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, në par. 4
H&G kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-19&20, 27 maj 2014 në par. 3
ABCD kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-09,10,11&12, 5 shkurt 2014 në par. 3
W kundër EULEX-it, 2011-07, vendimi mbi zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 26 nëntor 2013, në paragrafin 2 dhe paragrafët 16-26
Kazagic kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-01, 23 nëntor 2011 paragrafin 1 dhe paragrafët 10-13
Rudi kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-07, 23 nëntor 2011 paragrafin 1 dhe paragrafët 9-10

2.5.2. Vlerësimi nga ana e Panelit i përpjekjeve të bëra për zbatimin e vendimeve

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 29 shkurt 2016, në par. 7-10
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 8-13
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, në par. 15-21
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, në par.s 13-26
W kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2011-07, 26 gusht 2014, në par. 17-19             
H&G kundër EULEX-it,  vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-19&20, 27 maj 2014 në par. 10-17
ABCD kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-09,10,11&12, 5 shkurt 2014 në par. 16-28
Kazagic kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-01, 23 nëntor 2011, në paragrafët 7-10
Rudi kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-07, 23 nëntor 2011, në paragrafët 10-13

2.5.3. Rekomandimet që nuk janë zbatuar / zbatuar pjesërisht – ftesa për rishqyrtim/për të ndërmarrë veprime të mëtejshme

X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, konkluzion
W kundër EULEX-it, 2011-07, 26 nëntor 2013, konkluzion

 

2.6. Rishyrtimi i një ankese

2.6.1. Rregulla 42 dhe fakte të reja

Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27. 10 nëntor 2014, në par. 7
Y. kundër EULEX-it (rishqyrtim), 2011-28, 15 janar 2013, në paragrafët 7-10

2.6.2. Rregulla 42 dhe dëshmi të reja

Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 10 nëntor 2014, në paragrafin 13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 7 prill 2014, në par. 6-7
Y. kundër EULEX-it (rishqyrtim), 2011-28, 15 janar 2013, në paragrafët 11-15

 

2.7. Çështje të tjera procedurale

2.7.1.Vendim i Panelit proprio motu për të mbrojtur identitetin e ankuesit

W kundër EULEX-it (vendimi i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, në paragrafin 5

    2.7.2. Bashkimi i ankesave sipas rregullës 20 të RrP-së

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 7
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 6
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafin 50

 

3. ÇËSHTJET E PROVAVE

 

 3.1. Vlera e dëshmisë e para datës 9 dhjetor 2008 faktet

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 96-97

 

4. MERITAT

 

4.1.Neni 2 KEDNj-së

4.1.1. Shkelja e nenit 2

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion

4.1.2. Nuk ka shkelje të nenit 2

Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 36-42
W kundër EULEX-it (vendimi i pranueshmërisë), 2011-07, 10 prill 2013, paragrafi 30

4.1.3. Rëndësia e nenit 2 të KEDNj-së

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 65-70

4.1.4. Obligimet pozitive sipas nenit 2 të KEDNj-së, përfshirë detyrën për të zhvilluar hetime

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 68-70

4.1.4. Neni 2 dhe nevoja për një sistemi efektiv gjyqësor

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 69

 

4.2. Neni 3 KEDNj-ja

4.2.1. Shkelje e nenit 3

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion

 

4.2.2. Nuk ka shkelje të nenit 3

W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 36-38

4.2.3. Niveli minimal i seriozitetit

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 55-57
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 27
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafin 36

4.2.4. Shkelje e supozuar që nuk i atribuohet EULEX-it

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafët 55-61

 

4.3. Neni 5 i KEDNj-së

4.3.1. Nuk ka shkelje të nenit 5

Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 43-44

4.3.2. Çështja e kohëzgjatjes së paraburgimit

Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 45-52
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafët 15-16

4.3.3. Qasja në dokumentacion

Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 12
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 43-44

4.3.4. Ankesë qartas e pabazuar

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafin 47

 

4.4. Neni 6 KEDNj-ja

4.4.1. Të drejtat për gjykim të drejtë

Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 20-22
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafët 11-12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 37-38 

4.4.2. Kohëzgjatja e procedurave dhe vonesat e panevojshme (si çështje e të drejtave të njeriut)

Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 57-68
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Kazagic kundër  EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafin 77
Krstic kundër EULEX-it, 2010-08, 23 shkurt 2011, në paragrafin 15

4.4.3. Zbatimi i një vendimi si pjesë përbërëse e së drejtës për gjykim të drejtë

Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 11
Asllani kundër EULEX-it, 2011-26, 23 nëntor 2011, në paragrafin 35

4.4.4. Të drejtat dhe detyra praktike dhe efektive të autoriteteve për të vepruar në kohën e duhur

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 68

4.4.5. Pasiguria dhe gëzimi efektiv i së drejtës

Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 64-65
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 69 dhe paragrafët 71-72

4.4.6. Kompetencat dhe ligjshmëria e organeve administrative për të gjykuar rreth çështjeve të të drejtave (nëse është bërë shqyrtim i plotë gjyqësor)

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, paragrafët 87-88

4.4.7. Shqyrtim gjyqësor i vendimeve administrative dhe kërkesat për paanësi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, paragrafin 88

4.4.8. Nuk ka të drejtë për ndjekje penale

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 42-43

4.4.9. Zbatimi i një vendimi dhe qasja në drejtësi

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011;

4.4.10. Qasja në drejtësi

Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në paragrafët 18-19
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në paragrafët 25-27
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafët 61-62 dhe paragrafi 76

 

4.5. Neni 8

4.5.1. Nuk ka shkelje të nenit 8

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 60-61
Krlić kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në par. 24-29 
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 36-42

4.5.2. Shkelje e nenit 8

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 39-55

4.5.3. Scope

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 58

4.5.6. Detyrimet pozitive sipas nenit 8

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 54
Krlić kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në par. 25

 

4.6. Neni 9

4.6.1. Shkelje e nenit 9

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65

 

4.7. Neni 11

4.7.1. Shkelja e nenit 11

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65

 

4.8. Neni 13

4.8.1. Shkelja e nenit 13

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 73
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 67
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 58-63
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 66-67

4.8.2. Obligimi i EULEX-it për të ofruar mjete të duhura dhe efektive ligjore

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 63 e tutje
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 40

4.8.3. Obligimi për t’i shënuar dhe regjistruar ankesat mbi akuzat për shkeljeve të të drejtave

Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014, në paragrafët 56 dhe 60

4.8.4. Veprimet/kompetencat e autoriteteve të Kosovës nuk e shfajësojnë EULEX-in nga detyrimet e veta

Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014, në par. 59

4.8.5. Dështimi për të hetuar shkeljet e pretenduara

X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015, në paragrafët 62-67

4.8.6. Ekzistenca e shkeljes së një dispozitë tjetër nuk është parakusht për zbatimin e nenit 13 (kërkesë e diskutueshme)

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 62

 

4.9. Neni 1 protokolli 1 i KEDNj-së

4.9.1. E drejta për pronësi dhe posedim, përfshirë ligjshmërinë e kufizimeve për to

Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafët 11-12
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 70-84
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafët 63-72

4.9.2. Kontest i pazgjidhur dhe pritje e ligjshme për pronësi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 61-82

4.9.3. Refuzimi për të zbatuar urdhrin e gjykatës dhe ndërhyja në të drejtën e pronësisë

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 76 dhe 80

 

4.10. Çështje të përgjithshme

4.10.1. Kushti për qeverisje të mirë nga ana e autoriteteve

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 74

4.10.2. Kufizimi i të drejtave dhe e drejta për vendime të arsyeshme

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 78

 

5. MJETI JURIDIK

 

5.1. Mundësia për Panelin që të identifikoj një mënyrë “të pëlqyer” veprimi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 86

5.2. Rekomandime për masa korrigjuese

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, konkluzioni
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015 konkluzion
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015 konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015 konkluzion
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014 konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 4 shkurt 2014 konkluzion
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, pas paragrafit 55
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, pas paragrafit 77
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, pas paragrafit 89

5.3. Pranimi i shkeljes së të drejtave si mjet juridik

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, konkluzioni
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015 konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015 konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 4 shkurt 2014 konkluzion
H & G kundër EULEX-it, 2012-19 dhe 20, 30 shtator 2013 konkluzion
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 dhe 12, 20 Qershor 2013 Konkluzioni
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, konkluzioni
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011 konkluzion

5.4. Dështimi për të zbatuar masat e përkohshme

W kundër EULEX-it (meritat), 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 22-23