Anëtarët e Panelit

Paneli përbëhet nga tre ekspertë ndërkombëtar në fushën e të drejtave të njeriut. Njëri nga këta ekspert është Gjykatës nga misioni i EULEX-it në Kosovë i cili njeh misionin dhe sistemin ligjor në Kosovë. Dy anëtarët e tjerë të Panelit janë përzgjedhur përmes një konkursi të posaqëm për kontribut në fund të muajit Nëntorë 2009.

Anëtarët e Panelit janë caktuar nga Zëvendës Shefi i Misionit të EULEX-it me 04 Maj 2010. Gjithashtu është caktuar anëtari zëvendësues për Gjykatësin e EULEX-it në rast se paraqiten konflikte interesash gjatë shqyrtimit të ndonjë ankese specifike. Pas adoptimit të Rregullorës së Punës me 09 Qershor 2010, Paneli u bë krejtësisht funksional. Paneli mblidhet regullisht dhe shqyrton funksionet e tij me paanësi dhe integritet.  

Paneli ka sekretariatin përhershem e në qendër të Prishtinës, që është lehtë i arritshëm për qytetarët.

 

Znj. Magda Mierzewska, Kryesuese e Panelit

 

Z. Guénaël Mettraux, Anëtar

 

Znj. Anna Bednarek, Anëtare
Z. Petko Petkov, Anëtar zëvendësues