Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         01-2018
Datum 19. April 2018. god.
KontaktJohn Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoje 37thzasedanje od 10. do 12. aprila 2018. godine. Komisija je donela tri (3) odluke o neprihvatljivosti i prosledila jedan slučaj Šefici Misije EULEX radi njenih zapažanja.

Dva slučaja su se ticala postupaka koji se vode pred kosovskim sudovima (R.I. protiv EULEX-a, br. 2016-34 i Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan protiv EULEX-a, br. 2016-35). Kao u mnogim prethodnim sličnim slučajevima, komisija je konstatovala da nema nadležnost da razmatra sudske postupke koji se vode pred kosovskim sudovima, čak i ako je sudija EULEX-a bio deo sastava.

Treća žalba (A.Z. protiv EULEX-a, br. 2017-01) , tiče se odluke EULEX-ovog tužioca da ne ispita slučaj žalioca. Komisija je konstatovala da krivični predmet zaista nije spadao u nadležnost tužilaca EULEX-a prema Zakonu o pravnoj nadležnosti. Prema tome žalbu je komisija proglasila neosnovanom. Štaviše, komisija je zaključila da se ponašanje na koje se žalilac žali desilo van okvira roka od šest meseci predviđenog za podnošenje žalbe.

Komisija je ispitala slučaj vezano za sudbinu osobe koja se navodno vodi kao nestala još 1998. godine. Žalbu je podneo član porodice nestalog lica. Komisija je prosledila slučaj šefici misije EULEX-a, očekujući od nje zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti žalbe.

Tokom sednice Komisija je takođe posetila Institut za sudsku medicinu gde je zamenik šefa odeljenja sa sudsku medicinu EULEX-a predstavio ukratko rad Instituta.

Odluke komisije su objavljene na internet stranici iste na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

Trenutno je dvadeset šest (26) žalbi na čekanju pred komisijom. Od čega je dvadeset jedna prosleđena šefici misije radi njenih zapažanja, preostale žabe su u razmatranju.

Naredna sednica komisije je zakazana da se održi od 24. do 25. maja 2018. godine.

 Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.