Informativna kampanja

Dokument Koncept odgovornosti koji datira od 29. oktobra 2009. godine, između ostalog, navodi u Paragrafu E, kao što sledi:

“… EULEX Kosovo će osigurati prikladno širenje javnih informacija o Komisiji i njenom radu …”.

Komandant civilnih operacija je u paragrafu 3 svog Uputstva od 13. novembra 2009. godine u vezi sa komisijom naveo da „Mapa puta“ za kapacitete za sprovođenje civilnog planiranja treba da sadrži, između ostalog, „pripremu sveobuhvatne PR kampanje“.

Shodno tome, Komisija je od juna 2010. godine kontinuirano bila angažovana u sprovođenju opsežne kampanje informisanja javnosti o svom mandatu, procedurama i radu. Kampanja uključuje sastanke sa nevladinim organizacijama i predstavnicima civilnog društva, sa ministrima vlade na centralnom nivou i sa zvaničnicima lokalne uprave/administrativne službe i institucijama na regionalnom i opštinskom nivou.

Komisija obezbeđuje informativne materijale kao što su informativne brošure i posteri na kosovskom albanskom, srpskom i engleskom jeziku na takvim sastancima itd., a takođe vodi intervjue za radio, TV i novine.

Svi oni sa kojima je Komisija sarađivala, posebno NVO, odgovorili su na veoma pozitivan način i učestvovali su sa velikim entuzijazmom na sastancima, događajima i seminarima informativne kampanje.

Kampanja je bila prilično uspešna u podizanju svesti o Komisiji, posebno u urbanim sredinama gde je EULEX operativno angažovan i gde je više primećen. Međutim, uprkos svim njihovim naporima, još uvek postoji ozbiljan nedostatak svesti i znanja o Komisiji među opštom populacijom u udaljenim gradovima i ruralnim oblastima.

Uz ranije iskustvo, sada je očigledno komisiji da je efikasna implementacija kampanje na terenu u post-konfliktnom okruženju veoma težak izazov koji zahteva značajne resurse, između ostalog, ljudske i materijalne prirode.

Komisija smatra da se ova informativna praznina u širem području misije najbolje može rešiti, između ostalog, putem emitovanja TV/radio kampanje. Komisija je takvu kampanju pokrenula 2013. godine koja je u toku.


Izveštaj o informativnoj kampanji

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. novembar 2011. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2012. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2013. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2014. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2015. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2016. god.