Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj:01-2021
Datum:16. februar 2021. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala svoju 48 sednicu dana 12. februara 2021. godine.

Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala dva (2) slučajeva:

1.Slučaj 2016-13 Miomir Krivokapić protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2021. godine, Komisija je usvojila Propratnu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njegovog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da još jednom razmotri preporuke koje je Komisija dala a koje ona nije ispunila, i da je obavesti o rezultatu tih razmatranja. Komisija je dalje pozvala Misiju da usvoji mere kao odgovor na preporuke komisije koje u potpunosti prikazuju dubinu posvećenosti Misije u podržavanju standarda ljudskih prava i da ispravi štetu nanetu žaliocu u ovom slučaju. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

2.Slučaj 2016-14 Milan Ađančić protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2021. godine, Komisija je usvojila Propratnu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njegovog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da još jednom razmotri preporuke koje je Komisija dala a koje ona nije ispunila, i da je obavesti o rezultatu tih razmatranja. Komisija je dalje pozvala Misiju da usvoji mere kao odgovor na preporuke komisije koje u potpunosti prikazuju dubinu posvećenosti Misije u podržavanju standarda ljudskih prava i da ispravi štetu nanetu žaliocu u ovom slučaju. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom