Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         02-2019
Datum 02. april 2019. god.

Tokom zasedanja Komisija je razmatrala četiri predmeta:

1. Slučaj 2011-20 X. i 115 drugih žalilaca protiv EULEX-a. Odlukom od 22. aprila 2015. godine, komisija je ustanovila da je EULEX bio odgovoran za kršenje prava žalilaca na efikasan pravni lek, garantovanog članom 13. Evropske Konvencije za Ljudska Prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefici Misije. Dana 11. novembra 2015. godine, i ponovo 10. januara 2017. godine, komisija je propratila sprovođenje svojih preporuka.
Dana 27. marta 2019. godine, komisija je usvojila treću odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci , komisija konstatuje da žaliocima tek treba pružiti adekvatan pravni lek i obeštećenje za kršenje njihovih prava, i poziva EULEX da nastavi sa sprovođenjem svog mandata kako bi osigurali da se prava žalilaca u potpunosti ispune.

2. Slučaj 2016-28 S.H. protiv EULEX-a. Dana 28. marta 2019. godine, komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti iste.

3. Slučaj 2017-02 Zufe Miladinović protiv EULEX-a. Dana 27. marta 2019. godine, komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da podnesu komentare o osnovanosti žalbe.

4. Slučaj 2018-04 Afrim Islami protiv EULEX-a. Dana 27. marta 2019. godine, komisija je ovu žalbu proglasila neprihvatljivom kao suštinski neosnovanu.

Tokom zasedanja komisija je takođe usvojila Godišnji izveštaj za 2018. godinu.

Odluke komisije, Pravilnik o radu kao i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu

 Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.