Komunikatat për shtyp 2011

 • 25 nëntor 2011 (seanca nga 21 deri më 23 nëntor 2011)
  Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut mbajti seancën e nëntë në Prishtinë nga data 21 deri më 23 nëntor 2011. Paneli ka shqyrtuar dhe ka marrë vendime për 11 raste dhe ka shqyrtuar zbatimin e rekomandimeve të Panelit në dy raste ku ishin konstatuar shkelje më herët.
 • 20 prill 2011 (seanca nga 6 deri më 8 prill 2011)
  Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka mbajtur sesionin në Prishtinë nga data 6 deri më 8 prill 2011. Paneli ka shqyrtuar dhe shpallur një ankesë të papranueshme. Përveç tjerash, sa i përket një ankese Paneli ka konstatuar se EULEX-i kishte shkelur të drejtën e parashtruesit të ankesës për proces të rregullt gjyqësor.
 • 25 shkurt 2011 (seanca nga 21 deri më 23 shkurt 2011)
  Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut mbajti seancën e saj të pest në Prishtinë me 21-23 shkurt 2011. Paneli shqyrtoi dhe shpalli të papranueshme dy ankesa, gjashtë ankesa për tu komunikuar te Shefi i Misionit EULEX për vëzhgim.
 • 27 janar 2011
  Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka zgjeruar fushatën informuese në Sërbi nga 23 deri me 25 Janar 2011.

27.03.2012