Buletinët informativ

Buletini informativ nr. 26 – 30 shtator 2021 – 31 gusht 2022

 • Hyrje
 • Takimi me shefin e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 25 – 1 korrik 2021 – 30 shtator 2021

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

​ Buletini informativ nr. 24 – 1 prill 2021 - 30 qershor 2021

 • Hyrje
 • Fushatë publike
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 23 – 1 janar 2021 – 31 mars 2021

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 22 – 1 korrik 2020 – 31 dhjetor 2020

 • Hyrje
 • Procedimi i rishikuar i lëndëve
 • Fushata informuese e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 21 – 1 prill 2020 – 30 qershor 2020

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 20 – 1 janar 2020 – 31 mars 2020

 • Hyrje
 • Takimi me shefin e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Fushata informuese nga Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Raporti vjetor 2019
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 19 – 1 janar 2019 – 31 dhjetor 2019

 • Hyrje
 • Rikonfigurimi i Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Rregullorja e punës e rishikuar
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Raporti vjetor 2018
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 18 – 1 nëntor 2017 - 30 qershor 2018

 • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtat e Njeriut
 • Vizita e praktikantëve të EULEX-it në Panelin për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriu
 • Dorëheqja e anëtarëve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Dorëheqja e zyrtares ligjore, znj. Joanna Marszalik
 • Ndikimi i rikonfigurimit të personelit të EULEX-it në Panelin për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i raportit vjetor 2017 nga Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Numri i lëndëve
 • Statistika e lëndëve
 • Seanca e radhës e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 17 - 01 korrik 2017 deri me 31 tetor 2017

 • Seanca e fundit e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut gjatë seancës, e martë 17 tetor 2017
 • Takimi me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Publikimi i lëndëve të Panelit nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut – Pjesa e jurisprudencave të juridiksioneve të tjera
 • Dorëheqja e znj. Elka Ermenkova, anëtare e EULEX-it, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Dorëheqja e znj. Noora Aarnio, zyrtare ligjore, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve
 • Numri i lëndëve
 • Statistikat e lëndëve
 • Seanca e radhës së Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 16 - 1 prill 2017 deri me 30 qershor 2017

 • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Takim me shefen e Zyrës Ligjore dhe të Drejtave të Njeriut të EULEX-it
 • Takim me shefen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it
 • Statistikat e lëndëve
 • Seanca e ardhshme e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 15 - 1 nëntor 2016 deri me 31 mars 2017

 • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Takim me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Raporti vjetor 2016
 • Emërimet gjyqësore në Dhomat e Specializuara nga shefja e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Statistikat e lëndëve
 • Seanca e ardhshme e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Buletini informativ nr. 14, 1 gusht - 31 tetor 2016

 • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Takime me Shërbimin Evropian për Veprim të Jashtëm dhe Komitetin për Aspekte Civile të Menaxhimit të Krizave, Bruksel.
 • Takim me shefin e Misionit të EULEX-it në Kosovë
 • Takim me përfaqësuesen speciale të Bashkimit Evropian në Kosovë
 • Burimet njerëzore
 • Statistikat e lëndëve
 • Seanca e radhës

Buletini informativ #13 qershor - dhjetor 2015

 • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Shkeljet e të drejtave të njeriut në lëndët Stanisic, Maksutaj dhe L.O.
 • Vendimet e pranueshmërisë në lëndët lidhur me vrasje dhe persona të zhdukur
 • Vendimet pasuese në lëndën X dhe 115 të tjerë dhe Becici
 • Vendimet shtesë
 • Takimi me shefin e stafit të EULEX-it
 • Fushata informuese
 • Statistika e lëndëve

Buletini informativ #12 janar - prill 2015

 • Seanca e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Shkelja e të drejtave të njeriut në lëndën X dhe 115 ankuesit  e tjerë kundër EULEX-it
 • Nuk ka shkelje në dhjetë lëndë që kanë të bëjnë me keqtrajtimin e supozuar nga ana e policisë së Kosovës
 • Vendime dhe komunikime të tjera
 • Takime me shefin e zyrës për shtyp dhe informim publik i EULEX-it dhe komandën e policisë ekzekutive të EULEX-it
 • Statistika të lëndëve

Buletini informativ #11 tetor - dhjetor 2014

 • Seanca e 23të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimi pasues në lëndën Zahiti
 • Shkelja e të drejtave të njeriut në lëndën Becic
 • Përditësim në vendime dhe komunikime
 • Takim me shefin e Misionit të EULEX-it
 • Takim me Panelin Këshillëdhënës për të Drejtave të Njeriut
 • Fushata informuese
 • Statistikat e lëndëve

Buletini informativ #10 korrik - shtator 2014

 • Seanca e 22të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimi pasues në lëndën W
 • Nuk ka shkelje të të drejtave të njërit në lëndën Krlić
 • Përditësim në vendime dhe komunikime
 • Prezantim aktivistëve për të drejtat e njeriut
 • Fushata informuese
 • Statistikat e lëndëve

Buletini informativ #9 maj - qershor 2014

 • Seanca e 21të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimi pasues në lëndët e Vidovdanit
 • Përditësim në vendime dhe komunikime
 • Prezantim për studentët e programit master për të drejtat e njeriut të Universitetit të Essex-it
 • Statistikat e lëndëve

Buletini informativ #8 mars - prill 2014

 • Seanca e 20të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Anëtarja zëvendësuese e Panelit në artikullin Gratë në sundimin e ligjit
 • Ligjëratë për studentët në universitet
 • Takim me kryetarin e Prishtinës
 • Rritje e numrit të lëndëve në Panel

Buletini informativ #7 - janar - shkurt 2014

 • Seanca e 19të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Shkelja e të drejtave të njeriut sa i përket të drejtës për zgjidhje efektive
 • Vendimi pasues në lëndët e Vidovdanit
 • Gratë të angazhuara në sundimin e ligjit në Kosovë
 • Raporti vjetor 2013
 • Fushata informuese: Prezantim për studentet e masterit – Transmetim televiziv

Buletini informativ #6 - tetor - dhjetor 2013

 • Seanca e 18-të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Shkelja e të drejtave të njeriut nga EULEX-i Kosovë sa i përket të drejtës për zgjidhje efektive
 • Takimi me shefin e misionit të EULEX-it
 • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave  të Njeriut në kontekstin ndërkombëtar
 • Fushata informuese

Buletini informativ #5 - korrik - shtator 2013

 • Seanca e 17-të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli)
 • Shkelje të tjera të të drejtave të njeriut në lëndët e Vidovdanit
 • Takimi me zëvendës shefen e Misionit të EULEX-it
 • Fushata informuese

Buletini informativ #4 - maj - qershor 2013

 • Seanca e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (PShDNj)
 • Shkeljet e të drejtave të njeriut në lëndët e Vidovdanit
 • Takimi me Panelin Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut (PKDNj)
 • Prezantimi për prokurorët ndërkombëtar të EULEX-it
 • Fushata informuese

Buletini informativ #3 - shkurt - prill 2013

 • Seanca e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (PShDNj)
 • Shkelja e të drejtave të njeriut
 • Takimi me shefin e misionit të EULEX-it në Kosovë
 • Anëtarja e re zëvendësuese e PShDNj-së
 • Fushata informuese

Buletini informativ # 2 - dhjetor 2012 – janar 2013

 • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (PShDNj) ka mbajtur seancën e 14të në Prishtinë
 • Katja Domenik është emëruar anëtare e re e Panelit
 • Debati në Radio Televizionin e Kosovës (RTK)
 • Vizita e studentëve të shkallës master në PShDNj
 • Fushata informuese

Buletini informativ # 1 –  tetor-nëntor 2012

 • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (PShDNj) ka mbajtur seancat në Prishtinë dhe Beograd
 • Magda Mierzewska është zgjedhur kryesuese e re e Panelit
 • Anëtari i ri i Panelit: Guénaël Mettraux
 • Fushata informuese në Serbi