Anëtarët e Panelit

Paneli përbëhet nga tre ekspertë ndërkombëtarë në fushën e të drejtave të njeriut. Një ekspert është anëtar i shtyllës për monitorim të EULEX-it KOSOVË, i cili është i njoftuar me misionin dhe sistemin ligjor të Kosovës. Dy anëtarët e tjerë të Panelit përzgjedhën përmes konkursit në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet e treta kontribuuese, sipas nevojës sa herë që hapet një vend i ri.


Anëtarët e Panelit emërohen nga shefi i misionit të EULEX-it. Anëtari zëvendësues i anëtarit të shtyllës për monitorim të EULEX-it KOSOVË gjithashtu emërohet në rast se lind ndonjë konflikt i interesit gjatë shqyrtimit të ndonjë ankese. Paneli është bërë plotësisht funksional pas miratimit të rregullores së vet të punës më 9 qershor 2010. Paneli mblidhet rregullisht dhe ushtron funksionet e veta me paanësi dhe integritet.

Sekretariati i përhershëm i Panelit gjendet në Prishtinë, në qendër të qytetit, me një qasje të lehtë për publikun.

 

Znj. Snježana Bokulić, ushtruese detyre e kryesuesit të Panelit
Hungari (2021 – e tutje)
Biografia
Znj. Marina Mancini, Anëtar
Itali (2023 – e tutje)
Biografia
Z. Petko Petkov, Anëtar
Bullgari (2018 – e tutje)
Biografia

 

Ish anëtarët e PanelitZ. Alexander Fassihi / Suedi / (2021-2022)
Znj. Anna Autio / Finland / (2019-2021)
Z. Guénaël Mettraux / Zvicra / (2012 – 2021)
Znj. Anna Bednarek / Polonia / (2016 – 2021)
Znj. Magda Mierzewska / Poloni / (2010 – 2018)
Z. Antonio Balsamo / Itali / (2010 – 2012)
Z. Francesco Florit / Itali / (2010 – 2012)
Znj. Katja Dominik / Gjermani / (2012 – 2016)
Znj. Gabriele Gaube / Gjermani / (2009 – 2010)
Znj. Verginia Micheva-Ruseva / Bullgari / (2011 – 2013)
Znj. Elka Filcheva-Ermenkova / Bullgari/ (2013 – 2017)
Z. Jorge Martins Ribeiro / Portugali / (2017 – 2018)