Kontakti

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
rruga Rrustem Statovci nr. 29
10000 Prishtinë
KOSOVO

 

Tel: +383 (0) 38 28 2125

Email: office@hrrp.eu

Map Link

www.hrrp.eu

HRRP Office