Članovi Komisije

Komisija je sastavljena od troje međunarodnih eksperata u zakonu o ljudskim pravima. Jedan ekspert je član Stuba za nadgledanje EULEX-a KOSOVO koji je upoznat sa misijom i pravnim sistemom Kosova. Druga dva člana komisije su izabrana putem konkursa otvorenog u Državama članicama Evropske Unije i Doprinosećim trećim državama po potrebi kad god postoji upražnjeno mesto.

Članovi komisije su imenovani od strane Šefa Misije EULEX. Rezervni član za člana iz stuba za nadgledanje EULEX-a KOSOVO je takođe imenovan u slučaju da postoji sukob interesa tokom razmatranja žalbe. Komisija je postala u potpunosti operativna nakon usvajanja svojih inicijalnih pravila o radu dana 09. juna 2010. godine. Komisija se redovno sastaje i sprovodi svoje dužnosti nepristrasno i pošteno.

Komisija ima stalni sekretarijat koji se nalazi u centru grada, u Prishtinë/Prištini, koji je pristupačan javnosti.

 

G. Guénaël Mettraux, v.d. Predsedavajućeg Komisije
Biografija

 

Gđa. Anna Bednarek, Član
Biografija

 

G. Petko Petkov, Rezervni član
Biografija

 

 

Bivši članovi KomisijeGđa. Magda Mierzewska / Poljska
G. Antonio Balsamo / Italija
G. Francesco Florit / Italija
Gđa. Katja Dominik / Nemačka
Gđa. Esma Özkan Erterzi / Turska
Gđa. Gabriele Gaube / Nemačka
Gđa. Verginia Micheva-Ruseva / Bugarska
Gđa. Elka Filcheva-Ermenkova / Bugarska
G. Jorge Martins Ribeiro / Portugalija